• دوره ارتقاء: ‫ بدون محدودیت
  • تبلیغات: ‫ 8000 دلار