100 ýurtda 20 milliondan gowrak hasaba alnan ulanyjy, gündelik 10 milliard dollarlyk söwda mukdary, pes söwda tölegleri we ulanyjylaryň göwnünden turmagy üçin baý we aňsat interfeýsi bolan “Bitget” dünýäde iň öňdebaryjy cryptocurrency bir exchangalarynyň hataryna girýär.

Ilkibaşda 2018-nji ýylda işe girizilen Bitget, kripto maýadarlary we söwdagärleri üçin amallaryny amala aşyrmak üçin iň ýaýran platformalaryň birine öwrüldi. Şeýle hem, “Bitget” ulanyjylaryň lezzet almagy üçin köp aýratynlyklary we bonuslary hödürleýär we ulanyjylaryň peýdalanmagyny dowam etdirýän bäsdeşlik pes söwda tölegleri bilen ýokary tanalýar.

BitgetGysgaça syn

2018-nji ýylda esaslandyrylan Bitget , “kripto ewolýusiýasynyň maliýe işini üýtgedýän we adamlar baky maýa goýýan ýerinde” bitarap geljegi döretmek üçin işe başlady. Bu kompaniýa, “Blockchain” -iň geljegine ynanýan we durmuşa geçirýänler topary tarapyndan döredildi we oňa baş direktor Sandra Lou we dolandyryjy direktory Greýsi Çen ýolbaşçylyk edýär.

Bitget syn

Kripto bir exchangeasy köp söwda mümkinçiliklerini we kripto bilen baglanyşykly beýleki hyzmatlary hödürleýär. Bu önümlere göçürme söwdasy, gelejek we nokat söwdasy, emele gelenler, AI bilen işleýän söwda botlary, kripto-kripto söwdasy, margin söwdasy, tygşytlylygy öz içine alýan dürli girdeji hyzmatlary, jemgyýeti üçin sylag girdejileri, kripto karzlary we paýy girýär.

Bitget häzirki wagtda dünýädäki iň uly kripto nusga söwda platformasy bolmak abraýyna eýe. “Bitget” ýokary derejede kanagatlanarly müşderi hyzmaty, ýokary howpsuzlyk, pes söwda we çykdajy tölegleri, düzme ýazmak prosesi we uly ulanyjy tejribesi bilen tanalýar.

“Bitget” -iň ýerli nyşany BGB bolup, platformadaky amallar we töleg aýyrmalary üçin töleg serişdesi hökmünde hem ulanylýar.

BitgetGowy tarapy we erbet tarapy

👍 Bitget Pros 👎 Bitget Cons
Trade Pes söwda tölegleri Reme Örän ösen
✅ Ulanyjy üçin amatly interfeýs New Täze başlanlar üçin bulaşyk ösen gurallar
✅ Fiat goýumlary we pul serişdeleri ❌ ABŞ rugsat berilmedi
Ive Passiw girdeji önümleri K KYC talap edýär
+ 500+ kriptografik walýuta
Trad Söwda göçüriň
Res ätiýaçlyklaryň doly subutnamasy

Bitget-de söwda

“Bitget” -de söwda etmek, ulanyjylaryň gazanyp biljek baýraklary we baýraklary ýaly köp peýdany hödürleýär . BItget, BTC, ETH, USDT, XRE, LTC, BGB (Bitget-iň ýerli nyşany), DOGE we başga-da iň meşhur teňňeleri goşmak bilen 500-den gowrak söwda kripto aktiwine eýe. Ulanyjylar üçin esasy söwda düzgüni nokatlar, gelejekler we kriptografik walýutalarda.

Söwda alyş-çalyş web sahypasynda amala aşyrylýar, ýöne iOS we Android enjamlary üçin Bitget ykjam programmasynda hem amala aşyrylyp bilner. Söwda tölegleri beýleki kripto alyş-çalyş platformalary bilen deňeşdirilende gaty pes. BItget-de ulanyjylar pes nyrhlarda podiumda ýerleri we geljegi söwda edýärler.

Bitget-de nokat söwdasy

“Bitget”, bazara ýazylanda 500-den gowrak söwda jübüti bolan söwda bazarynda giň söwda jübütlerini hödürleýär. Geçirilen her bir söwda üçin öndürijä we alyja 0,1% söwda tölegi tölenýär. Şeýle-de bolsa, BGB-de tölegler geçirilende söwda 0.08% bolýar. Söwda bazary 24 sagatda 1,3 milliard dollarlyk söwda mukdary bilen işleýär we ýer ýüzünde 15 dürli walýuta bilen söwda edilýär.

Spot bazarlary, hakyky bazar bahalary, şertleri we baha maglumatlary bilen aktiwleriň söwdasynda aç-açanlyga kömek edýär. “Bitget” bazary tapawudy ýok. Munuň sebäbi, real wagt bazar gymmatlyklaryny we aktiwleriň bazar şertleri barada iň täze maglumatlary üpjün edýär.

Bitget syn

Spot söwdasynda tejribesi bolan islendik söwdagär, umumy nokat bazaryna gaty meňzeş aýratynlyklara eýe bolany üçin, Bitget-de ýer söwda interfeýsine geçmegi aňsatlaşdyrar. Söwda opsiýalary gowy görkezilen we islendik nokat söwdagäri bilen aragatnaşyk saklamak aňsat.

Söwda interfeýsinde söwdada bökdençlikler ýaly meselelerden gaça durmak üçin zerur ýyldyrym çalt ýerine ýetiriş tertibi hem bar. “Bitget spot” söwda interfeýsi, Fiat walýutalaryny ýa-da geleşik hökmünde kriptografik walýutalary ulanyp boljak söwdalaryny alyp barýarka ulanyjylara çeýeligi ulanmaga mümkinçilik berýär.

“Bitget” -iň geljegi

“Bitget” -iň geljekdäki söwdasy, ýazylanda 24 sagatlyk söwda mukdary 9,18 milliard dollar we açyk göterim mukdary 4,1 milliard dollar. “Bitget” -iň geljekdäki söwdasy degişlilikde 125x leverage we adaty öndüriji we alyjy tölegi degişlilikde 0.02 we 0.06% bilen gelýär. Geljekdäki söwda platformasy, Bitget bir exchangeasynyň iň öwgä mynasyp aýratynlyklaryndan biri we söwdagärler we maýadarlar üçin möhüm satuw nokady.

Bitget syn

Bitget-de gelejek üçin üç sany esasy söwda warianty bar. Bular USDT-M, USDC-M we COIN-M geljegi. Her söwda warianty, söwdanyň çözülýän aktiwine baglylykda tapawutlanýar.

Bitget alyş-çalyş tölegleri

Ozal bellenip geçilişi ýaly, Bitget ähli amallaryny sanly aktiwlere esaslanýan we köp söwda mümkinçilikleri bolan bir exchangeadyr. Platformanyň iň köp ýaýran aýratynlygy, ýokary bäsdeşlige ukyply pes alyş-çalyş tölegleri. Bitget-de söwda tölegleri platformada üç usul bilen alynýar .

Söwda nyrhy , alyjy we öndüriji üçin adaty 0,1% , ýöne töleg BGB nyşany bilen tölenende söwda tölegi 0.08% -e çenli azalýar. Şeýle hem, walýutalaryň ýerinde bazara öwrülmegi üçin amal tölegleri ýok.

Geljekdäki söwda 0.02% öndüriji tölegi we 0.06% alyjy tölegi bilen gelýär .

Aktiwleriň yzyna alynmagy mukdary birnäçe şertden tapawutlanýar, esasanam goldawyň yzyna alynmagy bazaryna degişlidir. Mysal üçin, BTC üçin çykdajy tölegi 0.0007, Eth üçin çykdajy 0.002.

Bitget önümleri we hyzmatlary

“Bitget” ulanyjylara göçürme söwdasy, strategiýa söwdasy, paýnamalar, kripto karzlary, aralyk söwda, “Bitget” mobil programmasy we başgalar ýaly birnäçe önümi, hyzmatlary we aýratynlyklary hödürleýär.

Bitget Copy Söwda

Göçürmek söwdasy , häzirki wagtda dünýäde iň köp göçürme söwda platformasy hökmünde ýerleşdirilen Bitget-iň bahaly söwda aýratynlyklaryndan biridir. “Bitget” ulanyjylara iň köp yzarlaýanlary almasa, platformadaky başgalaryň söwdasyndan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Bu beýleki söwdagärleriň hakyky söwdasyny nol bahasy bilen aýna edýärler.

Bitget syn

Aýna aýlanýan söwdagärler hem yzarlaýan girdejileriniň 15% -ine çenli gazanyp bilerler. Täze başlanan söwdagärler, uly ROI-leri bolan has tejribeli söwdagärlerden söwda strategiýalaryny we usullaryny öwrenip bilerler we söwdalaryna eýermekden girdeji alyp bilerler. “Bitget” -iň göçürme söwda hyzmatynyň käbir artykmaçlyklary;

 1. Söwdagärler üçin töwekgelçilikleriň azalmagy. Hünärmenleriň bir exchangeadaky söwdasyna gözegçilik etmek erkinligi bilen, maýadarlar we höwesjeň söwdagärler üçin söwdada ýüze çykýan töwekgelçilikleriň mukdary awtomatiki azalýar. Bitget, ýitginiň çäkleri we töwekgelçiligi netijeli gözegçilik etmek üçin töwekgelçilikleri dolandyrmak protokolyny goşmak bilen ony kämilleşdirdi.
 2. Göçürmek söwdasy maýadarlara gözleg we bazarlary seljermek üçin wagt tygşytlamaga kömek edýär. Hünärmen söwdagär tarapyndan eýýäm ýerine ýetirilen ähli işler bilen, edil şonuň ýaly netijeler üçin şol bir derňewi amala aşyrmak galdy.
 3. Adaty platformalardan tapawutlylykda, Bitget göçürme söwdasy maýa goýumlary üçin az töleg hödürleýär .

Bitget Strategiýa Söwda

“Bitget” strategiýasy söwda opsiýasy ulanyjylara akylly botlar ýa-da hünärmenler tarapyndan çak edilýän söwda strategiýalaryny göçürmäge we bazarlara ulanmaga mümkinçilik berýär. Bu botlaryň roly, bazar şertlerine baglylykda sargytlary ýerleşdirmekdir. Strategiýa söwdasy, bazarlary öwrenýän kripto strateglerine baha bermek arkaly hem amala aşyrylyp bilner. Strategiýa söwdasy, söwdagäre söwda çeýeligini döretmäge we girdejini üpjün etmäge kömek etmegi maksat edinýär.

Bitget syn

Platformada strategiýa söwdasyny ulanýan ulanyjylar halaýan söwda stiline laýyk gelýän strategiýany aňsatlyk bilen saýlap bilerler. Şeýle hem, ulanyjylara söwdanyň emosional taraplaryny ýok edip, bazarlary tüýs ýürekden kabul etmäge kömek edýär.

Bitget

Bitget ulanyjylara SOL, ETH2.0, TIA, AVAX we başgalar ýaly Proof-of-Stake (PoS) Blockchain-de dürli kripto aktiwlerini paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Ulanyjylar PoS Blockchain toruna girenligi üçin baýrak gazanyp bilerler.

Bitget platformasynda walýuta goýlanda hiç hili enjam gurmak ýok.

“Bitget” goýmak opsiýasy, geljek üçin baýlyk gurmak bilen, ulanyjylara pes töwekgelçilikli girdeji gazanmaga mümkinçilik döredýär.

“Bitget” bilen işlemek çeýeligi we jogapkärçiligi üpjün edýär. Şeýle hem, serişdeleri tabşyrmak üçin ygtybarly ýer; bellikleri islän wagtyňyz yzyna satyn alyp bilersiňiz.

Bitget-de söwda nokady

“Bitget” ulanyjylara margin söwdasy bilen girdeji gazanmak üçin baý mümkinçilik berýär. Margin söwdasy bilen ulanyjylar girdejini artdyrmak üçin girewine goşmak üçin serişdeleri karz alyp bilerler.

“Bitget” ulanyjylara aralyk söwdasyna ýetmek üçin dört aňsat ädim hödürleýär:

 • Esasy hasapdan serişdeleri spot-margin hasabyna geçiriň. Geçirilýän serişdeler bolsa, bolup biljek ýitgileriň öwezini dolmagy başarmalydyr.
 • Girdejini artdyrmak we söwda güýjüni ýokarlandyrmak üçin karz bazaryndan karz almak. Maliýe karzyny awtomatiki karz bermek funksiýasyny açmak ýa-da karz nyşanyna basyp el bilen amala aşyryp bolýar.
 • Söwda jübütini saýlamak we uzyn ýa-da gysga pozisiýa açmak bilen täze karz alnan fondlar bilen söwda ediň.
 • Söwda ýapylandan soň serişdeleri yzyna gaýtaryň we bar bolsa girdeji alyň.

Bu ädimler ulanyjylara margin söwdasyndan geçmäge kömek edýär. Bu ýerde Bitget margin söwdasy barada doly maglumat alyp bilersiňiz .

“Bitget Mobile” programmasy

“Bitget” ulanyjylara ykjam programma arkaly hasaplaryna has çalt girmegi üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Jübi programmasy web sahypasy ýaly aýratynlyklara eýedir we Android we iOS bilen utgaşýar. Jübi programmasy ulanyjylara ýolda bolsa-da Bitget platformasyna girmäge mümkinçilik berýär. Web ulanmazdan, söwda girip we çykyp bilerler. “Bitget Mobile” söwda programmasyny ulanyp başlamak üçin iOS ulanyjylary üç aňsat ädim ätmeli.

 1. ABŞ-nyň Apple ID-siniň bardygyna göz ýetiriň.
 2. Programma dükanynda Apple ID-ni üýtgediň.
 3. “Bitget” programmasyny guruň we arzan töleg bilen söwda edip başlaň.

“Bitget Mobile” programmasy, ulanyjylara söwdany dolandyrmaga kömek etmek üçin hakyky wagt çyzgylary we gurallary bilen resmi web sahypasy ýaly ulanyjy tejribesini hödürleýär. Şeýle hem, programma täze başlanýanlar üçin kripto aktiwlerini satyn almak we satmak üçin aňsat. Jübi programmasynda ulanyjy maglumatlaryny we serişdeleri üpjün etmek üçin iki basgançakly barlamak prosesi hem bar.

Bitget karzlary

Bitget, USDT / BTC, USDT / USDC, USDT / ETH we başgalar ýaly birnäçe kripto aktiwleri üçin karz hödürleýär. Platforma ulanyjylara aktiwleri karz almaga we girew hökmünde kriptografik walýutalary ulanmaga mümkinçilik berýär. Söwdagärlere we maýadarlara öz paýnamalaryny satmazdan beýleki kriptografik walýuta ýa-da Fiat walýutalaryna girmegi teklip edýär.

Ulanyjylar goýan girewiniň 70% -ine çenli karz alyp bilerler. Karzlar dürli göterim derejeleri, şertler we töleg meýilnamalary bilen gelýär. Girdejiler boýunça pes göterim derejeleri we islendik söwdagär üçin gaty çeýe töleg şertnamalary bar.

Bitget tygşytlamak

“Bitget” diňe ulanyjylara karz hyzmatlaryny hödürlemek bilen çäklenmän, maýadarlar we söwdagärler üçin tygşytlamak üçin ajaýyp platforma bolup durýar. “Bitget's Earn” opsiýalarynyň bir bölegi hökmünde, “Bitget” tygşytlamak bazaryň üýtgemegine we näbellilige garşy galkandyr, esasanam platforma adatça üýtgäp durýan kriptografik walýuta söwdasy bilen has köp baglanyşyklydyr.

Ulanyjylaryň saýlamagy üçin Bitget tygşytlamak iki warianta bölündi;

 • Bellenen tygşytlamalar
 • Çeýe tygşytlamak.

Bitget başlangyç gollanmasy

“Bitget” islendik täze öwrenijä platformada bar bolan söwda we mümkinçiliklere öwrenişmäge kömek etjek giňişleýin gollanma bilen gelýär . Başlangyç gollanmasynda Bitget söwda platformasy, hyzmatlary we maýa goýum önümleri barada ädimme-ädim gollanma bar. Täze doglan çagalar üçin Bitget saýlandan soň özlerini howpsuz duýmak üçin gowy usul.

Bitget howpsuzlygy

“Bitget” ulanyjy gaznalarynyň howpsuzlygyny ileri tutýar we bu ileri tutmak üçin berk çäreleri gördi. Bir Theada serişdeleri saklamak, amallary tassyklamak we howp abanmak üçin köp golly gapjyklar ulanylýar. Şeýle hem, “Bitget”, ulanyjylaryň hökümet tarapyndan berlen şahsyýetnamany, ýüz tanamak skanerini we eKYC tehnologiýasy arkaly awtomatiki usulda gabat gelmegini üpjün etmegi üpjün edýän bir derejeli KYC barlagyny ulanýar. Fraudagny, kezzapçylyk we özüni görkezmek ýaly ähli howplary ýok etmek.

Bitget syn

KYC tassyklamasyz ulanyjylaryň , yzyna alynmakdan başga bir exchangeada islendik amal amallarynyň öňüni aljakdygyny bellemelidiris . Iki faktorly tanamaklygy (2FA) mundan beýläk ulanmak, ulanyjy hasaby bahalandyrmazdan ozal kod we parol talap edip, ulanyjy serişdelerini goramak üçin peýdaly serişde bolup hyzmat etdi.

Bitget, şeýle hem alyş-çalyş amallaryna ýakyndan gözegçilik etmek we derňemek üçin daşary ýurt Blockchain gurallaryny ulanýar. Bu, köpçülikleýin petikleriň üýtgemezligi arkaly galp işler we ýokary töwekgelçilikli müşderiler howpuny aýyrmaga gönükdirilendir. “Bitget” -iň aç-açanlygyny üpjün etmek üçin görülýän beýleki çäreler;

 • Platformanyň häzirki howpsuzlyk ýagdaýyna we ony nädip gowulandyryp boljakdygyny bahalandyrmak üçin kiberhowpsuzlyk hünärmenleri bilen maslahatlaşmak.
 • Howplary ýüze çykarmak we aýyrmak üçin iki gezek platformada aralaşmak / gowşaklyk synaglaryny geçirmek.
 • Maglumatlaryň ogurlanmagyndan ýa-da islenilmezliginden gaça durmak üçin maglumatlary kemçilikli ammarda şifrlemek.

Bitget müşderi hyzmatlary

Bitget syn

“Bitget” ulanyjylara 24 sagatda müşderi goldaw hyzmatyny hödürleýär, bu ýerde ulanyjylar sorag berýärler we platformadan lezzet almagyň has gowy ýollary barada teklipler berýärler. Ulanyjylar, şeýle hem , alyş-çalyş döwründe başdan geçirýän kynçylyklaryny ýa-da meselelerini habar berip biljek [email protected] girip, goldaw merkezine baryp bilerler . Şeýle hem, “Bitget” akademiýasy täze dörän söwdagärlere we ulanyjylara suwa düşmezden ozal bazarlarda nädip gezmelidigini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Platforma ulanyjylara göni söhbetdeşlik goldawyny berýär, bu meseleleriň üstünde durmaga kömek etjek islendik Bitget agenti bilen ýeke-ýekeden aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. platforma barada.

Netije

Bitget häzirki wagta çenli dünýäde ykrar edilen öňdebaryjy cryptocurrency biresalarynyň biridir. Islendik söwdagär ýa-da inwestor öz söwda işini alyp barmagy üçin maslahat bermäge mynasyp ygtybarly platforma. Aýdylan köp aýratynlyklar bilen, her bir söwdagär Bitget platformasynda söwda etmekden hoşal bolardy. Söwda bilen çäklenmän, platformanyň ulanyjy interfeýsi ýokary öwgä mynasyp bolup, ulanyjynyň tejribesini peýdaly edýär.

Sorag-jogap

“Bitget” -de “Spot-Margin” söwda edip bilersiňizmi?

Hawa, “margin” söwda aýratynlygy “Bitget” -de ähli ulanyjylar üçin doly elýeterlidir.

“Bitget” -iň ykjam programmasy barmy?

Hawa. “Bitget” -iň ykjam programmasyny “Android” üçin “Play Store” -da ýa-da “iOS” enjamlary üçin “Apple Store” -da göçürip alyp bolýar.

Bitget nä derejede ygtybarly?

Bitget gaty ygtybarly we ygtybarly cryptocurrency alyş-çalşygy ýaly bolup görünýär.

KYC bolmasa Bitget-de söwda edip bilersiňizmi?

Bitget syýasaty, KYC däl ulanyjylar üçin haýsydyr bir söwda işini makullamaýar. Onlyeke-täk kadadan çykma we serişdeleri goýmak bilen.

Bitget debet kartlaryny kabul edýärmi?

Hawa, BItget ulanyjylary kartoçkalar bilen serişdeleri goýup we alyp bilerler. Bu funksiýa, düzgünler we syýasatlar sebäpli käbir walýutalar bilen çäklenýär.

Thank you for rating.