• Thời gian khuyến mãi: Không giới hạn
  • Khuyến mại: 8.000 USD